Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
 
Transport

Kierunek TRANSPORT - Studia stacjonarne I stopnia

 

Dlaczego warto wybrać ten kierunek

 

Transport towarzyszy wszelkiej działalności człowieka od wielu wieków. Wraz z rozwojem życia społecznego ludzi i równolegle przebiegającym rozwojem techniki, formy i zakres działalności transportowej ulegały gwałtownym przeobrażeniom i ekspansji. Uwidacznia się to szczególnie wyraźnie w dobie obecnych przemian, których jesteśmy naocznymi świadkami. Nowoczesne systemy produkcji bezmagazynowej, globalizacja gospodarki światowej i rynków, niespotykane dotąd na tak wielką skalę zjawisko "outsourcingu" (tj. lokowania produkcji w rejonach o niższych wskaźnikach kosztochłonności), migracje zarobkowe ludności, czy wreszcie ogromny wzrost ruchu turystycznego - oto niektóre tylko czynniki oddziaływujące na wewnętrzne i międzynarodowe systemy transportowe w Europie i na świecie, powodując lawinowy przyrost przewożonej masy towarowej oraz liczby transportowanych osób. Ma to z kolei bezpośrednie przełożenie na rozwój techniczny i organizacyjny supra- i infrastruktury transportowej, jak i samych technologii przewozowych. Biorąc pod uwagę, że z transportu korzystają wszystkie gałęzie gospodarki narodowej w sposób coraz bardziej intensywny, należy sądzić, że dalszy rozwój transportu będzie następował bardzo dynamicznie. Już o obecnej skali tego procesu świadczy ogromny wzrost zainteresowania problematyką współczesnego transportu, zarówno ze strony beneficjentów, jak i dostawców usług transportowych.

Ten dynamiczny rozwój jednej z podstawowych gałęzi gospodarki, jaką jest transport, generuje proporcjonalny wzrost zapotrzebowania na wykształconą kadrę, zarówno w obszarze eksploatacji i konstrukcji środków oraz infrastruktury transportu, jak i w szeroko pojętej sferze organizacji oraz zarządzania systemami i procesami transportowymi obejmującymi również logistykę.

Przez Polskę przebiegają 4 europejskie korytarze transportowe, z których III (wg numeracji UE) łączy poprzez sieć autostrad następujące duże ośrodki miejskie, w których są lub będą zlokalizowane duże centra logistyczne: Bruksela-Drezno-Wrocław-Kraków-Rzeszów-Lwów-Kijów (z odgałęzieniem Wrocław-Berlin). Wymaga to wyszkolenia wyspecjalizowanej kadry w dyscyplinie Transport. Szczególnie dotyczy to zapotrzebowania dla Regionu Podkarpackiego, który jest granicznym dla Unii Europejskiej i przez który przechodzi transport samochodowy na Ukrainę oraz kraje bałkańskie i do bliskowschodniej Azji. Wymaga to dodatkowo skoordynowanych działań służb transportowych, celnych i granicznych. Stąd też zapotrzebowanie na absolwentów tej dyscypliny, o wysokich kwalifikacjach, jest niezbędne i staje się pilną koniecznością.

Prowadzone na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa badania naukowe mają ścisły związek z procesem dydaktycznym i wpływają zasadniczo na podniesienie jego jakości. Są podstawą rozwoju kadry akademickiej i zapewniają jej kontakt z najnowszymi osiągnięciami nauki i techniki, zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz współczesną literaturą fachową. Stąd możliwe jest prowadzenie procesu dydaktycznego na wysokim poziomie a także wprowadzanie do niego treści zawierających najnowsze osiągnięcia powiązane z kierunkami kształcenia. Realizacja prac badawczych wymaga specjalistycznej aparatury oraz nowocześnie wyposażonych laboratoriów, którymi dysponuje Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa. Umożliwia to zapoznanie studentów w procesie dydaktycznym z różnymi metodami badawczymi i eksperymentalnymi - bardzo ważnym elementem kształcenia. Istotne jest również uczestniczenie wyróżniających się studentów w pracach naukowo-badawczych prowadzonych w KSSiT oraz w ramach działalności kół naukowych.

 

Profil Absolwenta

 

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do samodzielnej pracy twórczej i menedżerskiej, zarówno w dużych, jak i małych przedsiębiorstwach transportowych. Są przygotowani do pracy w jednostkach eksploatacyjnych transportu, zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego oraz zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych, a także w szeroko rozumianej strukturze zaplecza handlowo-obsługowo-naprawczego pracującego na rzecz komunikacji i transportu. Ponadto są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wybór specjalności następuje po czwartym semestrze. Na szóstym i siódmym semestrze, realizowana jest praca dyplomowa z zakresu wybranej tematyki. Liczba godzin zajęć ogółem na studiach stacjonarnych I stopnia wynosi 2505.

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie) trwają łącznie siedem semestrów. W ramach kierunku na studiach I stopnia student ma możliwość wyboru jednej z trzech specjalności:

  • Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych,
  • Logistyka transportu samochodowego,
  • Transport przemysłowy.

Kierunek transport – studia stacjonarne I stopnia  - Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych

Absolwenci specjalności "Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych" uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej w zakresie: budowy i eksploatacji pojazdów, obsługi technicznej i napraw pojazdów oraz projektowania zakładów zaplecza technicznego, oceny stanu technicznego środków transportu i teorii współczesnych systemów diagnostycznych, urządzeń obsługowo-naprawczych pojazdów, transportu samochodowego i szynowego, organizacji i kierowania zakładami transportowymi, ekologii transportu i środków transportowych, organizacji i kierowania zakładami transportowymi i stosowania nowych metod w tym zakresie, prowadzenia prac badawczych w zakresie eksploatacji i trwałości pojazdów.

 

Kierunek transport – studia stacjonarne I stopnia  - Logistyka transportu samochodowego

 Absolwenci specjalności "Logistyka transportu samochodowego" uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej w zakresie: opracowywania kompleksowych procesów technologicznych transportu, budowy i eksploatacji maszyn transportowych, inżynierii ruchu pojazdów, ochrony środowiska w transporcie, systemów logistycznych w transporcie, logistyki przepływu materiałów, składowania, zaopatrzenia i zbytu, podstaw zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu i prawa transportowego.

  

Kierunek transport – studia stacjonarne I stopnia  - Transport przemysłowy

Absolwenci specjalności "Transport przemysłowy" uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej w zakresie: badania i planowania potoków ruchu, organizacji i sterowania procesami transportowymi, projektowania systemów transportowych, mechanizacji transportu wewnętrznego oraz prac ładunkowych i przeładunkowych, organizacji i kierowania zakładami transportowymi, eksploatacji systemów transportowych, podstaw zarządzania przedsiębiorstwem.

 

 
pozostałe kierunki i specjalności >>

 


 

 

 

Jakim kierunkiem studiów jesteś zainteresowany/a ?

Galeria

al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności